Publicaties

Download de publicaties

Op verzoek van de Tweede Kamer deed de Kafkabrigade onderzoek naar de risico's op onnodige bureaucratie in passend onderwijs. Samen met Kennisland, schreef de Kafkabrigade ook handreikingen en workshophandleidingen die samenwerkingsverbanden kunnen helpen de zaken slim te organiseren en onnodige bureaucratie aan te pakken.

Essay Passend Onderwijs (320Kb, pdf)

Het Essay Passend Onderwijs is een samenvatting van de bevindingen van de Kafkabrigade.

Handreiking leren van klachten (132Kb, pdf)

Het eerste thema waarnaar de Kafkabrigade onderzoek deed, is het verbetervermogen van samenwerkingsverbanden. Dit is het vermogen tot aanpassing en verbetering aan de hand van klachten en de praktijk. In de transformatie die vanaf augustus 2014 vorm moet krijgen, moet een nieuwe relatie tussen de school, ouders, leerlingen en docenten worden ontwikkeld. Voor scholen betekent dit dat zij samen, in de samenwerkingsverbanden, eigen opvattingen moeten formuleren over wat 'passend' is in passend onderwijs, over wat maatwerk is en voor wie een school nog wel extra ondersteuning wil leveren. Dit zijn normen en overtuigingen die zij constant moeten bijstellen.

Handreiking toewijzing ondersteuning (173Kb, pdf)

Een van de belangrijkste taken van het samenwerkingsverband is het toewijzen van ondersteuning. De oude indicatiestelling met leerlinggebonden financiering bracht veel onnodige bureaucratie met zich mee voor professionals en ouders. Een van de doelstellingen achter de nieuwe toewijzing van ondersteuning is dan ook het eenvoudiger, effectiever en minder bureaucratisch organiseren van die ondersteuning.

Handreiking afstemmingsrelaties (579Kb, pdf)

Samenwerkingsverbanden moeten met tientallen partijen afstemmen. Deze handreiking beschrijft beknopt een kleine 20 onderwerpen waarvoor het samenwerkingsverband een verantwoordelijkheid deelt met andere maatschappelijke spelers en wat hierin bereikt moet worden. Ook geeft deze handreiking de relatieve afstemmingsdruk weer van alle samenwerkingsverbanden in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Tenslotte geeft de handreiking praktische tips die kunnen helpen om praktisch en doelgericht om te gaan met afstemming met veel partijen.

Samen werken aan minder regeldruk (170Kb, pdf)

Dit is een workshophandleiding voor trainers gericht op het verminderen van administratieve lasten. HIermee help je als trainer samenwerkingsverbanden om de regeldruk te verlichten voor ouders, leerlingen, leraren, internbegeleiders en zorgcoördinatoren. De workshop richt zich op het identificeren van onnodige gegevensregistratie en onnodige bewijslast (indieningsvereisten). Bovendien leren deelnemers in de workshop deze onnodige bureaucratie ook daadwerkelijk af te schaffen.

Drie workshops verbeteren vanuit de praktijk (490Kb, pdf)

Een van de belangrijkste taken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs is het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen. Samenwerkingsverbanden zijn vrij in de wijze waarop ze die ondersteuningstoewijzing regelen. Deze manieren van ondersteuningstoewijzing zijn noodgedwongen op papier ontstaan. Er is dus nog geen zicht op de ervaringen, emoties en eventuele manco's in de procedure die ouders en leerlingen ervaren als zo'n toewijzingsprocedure wordt doorlopen. Dit is een handleiding voor trainers waarin drie workshops helpen de procedures af te stemmen op de praktijk. Ze kunnen los of in volgorde worden gebruikt.

Twee workshops analyse van klachten en inrichten van een klachtenprocedure (201Kb, pdf)

Dit is een handleiding voor trainers. De deelnemers ontwikkelen in deze workshop een beter begrip van wat een klacht is en hoe deze is te gebruiken, door de eigen klachtenprocedure in kaart te brengen aan de hand van een of meer casus. Deelnemers leren het onderscheid tussen een formele en informele afhandeling van klachten en de voorwaarden voor een goede afhandeling in het algemeen. In een vervolg ontwikkelen deelnemers een nieuwe klachtenprocedure voor het eigen samenwerkingsverband.

Kafkaknop (104Kb, pdf)

De Kafkaknop is een meldpunt voor disfunctionele bureaucratie. Het helpt samenwerkingsverbanden zicht te houden op het ontstaan van knelpunten en die naar boven te krijgen. Deze handreiking beschrijft hoe een kafkaknop werkt, hoe je 'm invoert en hoe je zorgt dat het resultaten oplevert.

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade